ฤกษ์ดีจุดธูป 21 ดอก ขอขมากร รม ขอพรขอโชค

ฤกษ์ดีจุดธูป 21 ดอก ขอขมากร รม ขอพรขอโชค

วันที่ 23 กันย ายน 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์เอ าไว้ สำหรับการจุดธูป 21 ดอก เพื่อขอขมากร รม ถอนคำบนบานศาลกล่าว ถอนคำส าปแช่ ง ขอพร ขอโชค (เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญ าณ)

ฤกษ์จุดธูป 21 ดอก

วันศุกร์ ที่ 23 กันย ายน 2565

เวลา 05.09 น. – 07.39 น.

**ควรทำพิธีภายในวัน-เวลา หรือมงคลฤกษ์ ที่กำหนดนี้เท่านั้นจะเห็นผลมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ประตูมิติทั้งสามโลก เปิดเจ้ากร รมนายเ วร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตารับทราบ และเทพเจ้าจะอำนวยอวยพรในเวลานี้

การทำพิธี

ขณะอธิษฐานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทำในร่ม หรือกลางแจ้งก็ได้ หรือทำในห้องพักก็ได้ ถ้าไม่สะดวกจุดธูป ให้อธิษฐานก่อนแล้วค่อยมาจุดธูปทีหลังได้ ธูปจะปักในกระถาง หรือพื้นดินก็ได้ หรือเอาดินทรายใส่ในแก้วปักก็ได้เช่น และที่สำคัญอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภั ย และพื้นที่ในการจุดธูป

จุดธูป 21 ดอก ท่อง นะโมฯ 3 จบในใจ ตั้งจิตอธิฐานในใจ (ยังไม่ท่อง)

อัญเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิด แม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้าก รรมนายเ วร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรร มนายเว ร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และขอถอนคำส าบแ ช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

เปล่งเสียงว่า ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากร รม ในสิ่งที่ได้ล่ วงเกินไป ทั้งกายกร รม วจีกร รม มโนกร รม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤ ทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากร รมนายเ วร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากร รมนายเว ร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกร รมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่ าได้โกรธเคือง อย่ าได้จองเว รต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสา ปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำส าปใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

อิมัง มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ทุติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ตะติยัมปิ มิจฉา อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้ แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้ แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ

โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (3 จบ)

ปักธูปให้เรียบร้อย

You cannot copy content of this page